ePUAP

tel. 48 377 32 33    


  • DSC_0667

Aktualności

Drodzy Rodzice,

w dn. 25 marca 2020r wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20.03.2020r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wraz z uzasadnieniem.  Nowe regulacje prawne umożliwiają prowadzenie kształcenia na odległość, określając  w sposób jednoznaczny obowiązek jego prowadzenia, również przez oddziały przedszkolne, w terminie od 25 marca do 10 kwietnia.

W czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniowie naszej szkoły    mogą realizować zajęcia dydaktyczne w formie nauczania zdalnego przy wykorzystaniu m. in. dziennika elektronicznego, portalu Office 365 lub innych komunikatorów.

Nauczyciele będą przekazywać bieżące informacje dotyczące nauczania zdalnego za pomocą dziennika elektronicznego w zakładce „Zadania domowe” lub poprzez wiadomości i pocztę Office 365.

Nauczanie zdalne będzie realizowane wg następujących zasad: treści i materiały do wykonania przez uczniów w domu będą zamieszczane przez nauczycieli zgodnie z tygodniowym planem danej klasy.

Zależy nam na przygotowaniu kształcenia na odległość w sposób rozsądny,  mając na uwadze przede wszystkim możliwości dzieci, ale także możliwości sprzętowe oraz „czasowe” rodziców- często także pracujących w sposób zdalny.

Klasy I-III

Wychowawcy klas za pośrednictwem dziennika elektronicznego („Zadania domowe” lub poprzez wiadomości) bądź inne uzgodnione z wychowawcą narzędzia, będą przekazywać informacje, jakie zagadnienia wynikające z planu nauczania powinno dziecko zrealizować  w ramach nauczania w domu, najlepiej pod nadzorem rodziców. Informacja będzie na przykład dotyczyć tego, jakie fragmenty podręcznika lub strony ćwiczeń powinno dziecko wypełnić lub przeczytać pod nadzorem rodzica.

Klasy IV –VIII

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem dziennika elektronicznego („Zadania domowe” lub poprzez wiadomości) lub innych (uzgodnionych z nauczycielem komunikatorów)  będą przekazywać informacje, polecenia i zadania do wykonania przez uczniów w domu. Sposób wykonania poleceń, termin przesłania wykonanych prac oraz adres mailowy, na który należy przesłać wykonane prace, zadania, prezentacje, itp. będą ściśle określone przez nauczyciela przedmiotu.

Wychowawcy będą koordynować działania nauczycieli uczących w danej klasie oraz za pomocą dziennika elektronicznego przekazywać bieżące informację dotyczące nauczania zdalnego.

Uczniowie są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli i wychowawców poprzez dziennik elektroniczny („Zadania domowe” lub poprzez wiadomości) i systematycznego wykonywania zadań przesyłanych przez nauczycieli.

Rodzice są proszeni do regularnego przeglądania informacji zamieszczonych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym.  Prosimy Państwa o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń oraz bieżącą współpracę z wychowawcą.

Komunikaty z MEN

Tymczasem zwracamy się do Was kochani Rodzice z gorącą prośbą:
Przytulcie mocno i uściskajcie w naszym imieniu Wasze  „skarby”
i pozdrówcie je od wszystkich pracowników naszej szkoły.

 

Z poważaniem,
Małgorzata Trelka – dyrektor PSP w Mazowszanach