ePUAP

tel. 48 377 32 33    


RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

z siedzibą w Mazowszanach, reprezentowaną przez Dyrektora placówki.
2. Z Administratorem danych można się skontaktować:

o listownie, kierując korespondencję na adres siedziby Administratora,
o poprzez email: pspmazowszany@wp.pl
o telefonicznie: 48 377 32 33
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować

we  wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez email

iod@rodo-radom.pl lub listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim Administrator je od Państwa pozyskał

i w zakresie niezbędnym do:
o wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
o wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy

publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
o wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie

przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
o ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
o realizacji celu w jakim Państwo wyraziliście zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO (art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą instytucje, którym Administrator zobowiązany jest

przekazywać Państwa dane osobowe na mocy przepisów prawa, jak również inne podmioty

zewnętrzne wspierające Administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego

lub realizacji zadania w interesie publicznym, poprzez świadczenie usług informatycznych,

doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, audytowych, pocztowych, finansowych,

windykacyjnych oraz pomocy prawnej.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO.
7. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim Administrator

je od Państwa pozyskał, niezbędny do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym

lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub realizacji celu,

w jakim Administrator je od Państwa pozyskał na podstawie udzielonej zgody, a także po jego

zrealizowaniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez Administratora z prawnego

obowiązku wymagającego przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności

archiwizacja) lub okres niezbędny do ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez Administratora

roszczeń wobec Państwa lub obrony przed Państwa roszczeniami wobec Administratora.
8. Podanie danych osobowych jest:
o wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel, w jakim Państwo je podajecie, skutkuje

koniecznością wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego ciążącego na

Administratorze lub koniecznością wykonania przez Administratora zadania realizowanego

w interesie publicznym. W takim przypadku jesteście Państwo zobowiązani do ich podania,

a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji Państwa interesu

prawnego;
o wymogiem umownym, w przypadku, kiedy tak stanowią zapisy umowy. W takim przypadku

jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało

w szczególności problemami z prawidłowym wykonaniem umowy lub niewykonaniem umowy;
o warunkiem zawarcia umowy, w przypadku, kiedy celem, w jakim Państwo je podajecie, jest

zawarcie umowy. W takim przypadku jesteście Państwo zobowiązani do ich podania,

a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zawarcia umowy;
o nieobligatoryjne, w przypadku, kiedy cel w jakim Administrator je od Państwa pozyskał, nie

skutkuje koniecznością wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego lub wykonania

przez Administratora zadania realizowanego w interesie publicznym.
9. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

również w formie profilowania.
10. Macie Państwo prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich

sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych

osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wynikającego

z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, a także prawo do ich przenoszenia

i usunięcia.
11. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, macie

Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
12. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznacie

Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.