ePUAP

tel. 48 377 32 33    


Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze skierowane są dla uczniów, którzy mają  problemy z opanowaniem umiejętności przewidzianych w podstawie programowej, a szczególnie dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce, np. dysleksją, dysgrafią czy dyskalkulią, na każdym etapie edukacyjnym.  Celem  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest uzupełnianie i wyrównywanie zaległości w wiadomościach ogólnych bądź z konkretnych przedmiotów oraz stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju uczniom z trudnościami na miarę ich możliwości.   Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze są prowadzone przez nauczycieli danego przedmiotu.