ePUAP

tel. 48 377 32 33    


Zajęcia specjalistyczne

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze skierowane są dla uczniów, którzy mają  problemy z opanowaniem umiejętności przewidzianych w podstawie programowej, a szczególnie dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce, np. dysleksją, dysgrafią czy dyskalkulią, na każdym etapie edukacyjnym.  Celem  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest uzupełnianie i wyrównywanie zaległości w wiadomościach ogólnych bądź z konkretnych przedmiotów oraz stwarzanie możliwości wszechstronnego […]
Czytaj dalej ›

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzone są dla uczniów na każdym etapie edukacyjnym. Celem zajęć jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka – umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i poznawczego, a przede wszystkim pomoc uczniowi w przezwyciężeniu jego trudności w opanowaniu określonych umiejętności i w przyswojeniu danej wiedzy. Podczas zajęć dziecko przede wszystkim usprawnia spostrzeganie i pamięć wzrokową i słuchową, […]
Czytaj dalej ›

Zajęcia logopedyczne

Z zajęć logopedycznych korzystają głównie dzieci z klas wychowania przedszkolnego, uczniowie klas I-III oraz uczniowie mający zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W wyniku przesiewowych badań logopedycznych oraz obserwacji logopedy i wychowawców, co roku, we wrześniu uczniowie kwalifikowani są do zajęć logopedycznych.  Opieką logopedyczną objęci są głownie uczniowie z dyslalią: seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzm, gammacyzmem, kappacyzmem oraz mową bezdźwięczną, […]
Czytaj dalej ›

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno społeczne

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne przeznaczone są dla uczniów, dla których wsparcie udzielane w pracy bieżącej jest niewystarczające i wymagają zintensyfikowanych działań terapeutycznych i profilaktycznych.    W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci i młodzieży, którzy: mają problemy adaptacyjne; są nieśmiałe i izolujące się od rówieśników, są agresywni; mają  zaniżoną samoocenę; mają trudności w koncentracji uwagi; […]
Czytaj dalej ›