ePUAP

tel. 48 377 32 33    


Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PSP w MAZOWSZANACH

Szkoła jako placówka oświatowa przestała być jedynie miejscem przekazywania wiedzy, stała się pełnoprawnym zakładem pracy, elementem dynamicznie rozwijającego się rynku usług edukacyjnych, jednostką budżetową samorządu terytorialnego, a w jakimś sensie również jednostką administracji publicznej oraz niekiedy miejscem szeroko pojętej działalności kulturalnej, środowiskowej i gospodarczej. Każdy z wymienionych obszarów nakłada na dyrektora szkoły określone zadania i obowiązki. Podstawowe zadanie dyrektora i główna funkcja szkoły jaką jest organizowanie procesu dydaktycznego i wychowawczego często w sposób bezpośredni zależy od pozostałych funkcji; trudno je dziś od siebie oddzielić. Ważne jest zatem, aby w każdym z wymienionych obszarów poruszać się sprawnie, kompetentnie, a przede wszystkim z korzyścią dla rozwoju ucznia – podmiotu naszego działania.

Uczniowie naszej szkoły będą mieć od sześciu do szesnastu lat. Jest to trudna i wymagająca grupa wiekowa w okresie intensywnego rozwoju, dorastania i dojrzewania, dynamicznie zmieniająca się, czasem przeżywająca wiele wątpliwości, często przyjmująca postawę buntu. Nowo powstająca jednostka organizacyjna wymagać będzie nowych wyzwań, do których zapewne należeć będą oczekiwania uczniów, nauczycieli, rodziców,

lokalnej władzy samorządowej. Obowiązująca obecnie autonomia szkoły pozwala wdrażać nowoczesne programy nauczania, nowoczesne podręczniki i pomocnicze technologie, wspierające ocenianie oraz wspierających rozwój ucznia, a co za tym idzie wpływać w  sposób znaczący na kształtowanie  właściwie  wychowanego i wykształconego młodego człowieka, przyszłego pełnoprawnego obywatela naszego kraju – człowieka z osobowością.

To, jaka będzie szkoła, zależy od tego, kto będzie ją tworzył, to znaczy przede wszystkim od dyrekcji, kadry pedagogicznej, a także od pracowników administracji i obsługi, rodziców oraz uczniów, jako podmiotu działania szkoły.

 

 1. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

 Szkoła Podstawowa w Mazowszanach funkcjonuje w bliskim otoczeniu miasta Radom. Lokalizacja ta sprzyja kontaktom oraz współpracy z miejskimi instytucjami kulturalnymi, gospodarczymi i ekonomicznymi.

Szkoła pełni w środowisku znaczącą rolę, jest nie tylko miejscem nauki dzieci i młodzieży, ale również organizatorem licznych akcji, przedsięwzięć i imprez o charakterze wychowawczym, opiekuńczym, a także sportowym i kulturalnym. Można wręcz powiedzieć, że współtworzy kulturalną panoramę gminy Kowala.

 • ZASOBY

„Jakość” to pojęcie związane z przemysłem, lecz współcześnie znalazło swoje trwałe miejsce w innych dziedzinach działalności człowieka, między innymi w edukacji. Wymusza ono nieustanne doskonalenie swoich usług. Wzrastająca świadomość społeczeństwa na temat roli wykształcenia we współczesnym świecie powoduje wzrost wymagań oraz oczekiwań wobec współczesnej szkoły. Głównym oczekiwaniem rodziców szkoły podstawowej jest przygotowanie ich dzieci do nauki w szkole wyższego poziomu, dlatego jednym z priorytetów mojej pracy na stanowisku dyrektora będzie podnoszenie jakości nauczania.

W myśl założeń reformy nauczyciel powinien być nie tylko fachowcem w zakresie swojego przedmiotu nauczania, ale także dobrym organizatorem procesu kształcenia, posiadającym zarazem rozeznanie w wychowawczym i opiekuńczym aspekcie własnych działań. Nauczyciel staje się osobą, pod kierunkiem której uczeń zdobywa potrzebne wiadomości, opanowuje umiejętności, uczy się kreatywnego myślenia, poszukuje, weryfikuje i przetwarza informacje, osiąga postępującą intelektualną i społeczną samodzielność. Ta rola jest trudniejsza od przekazywania uczniom encyklopedycznej wiedzy. Dobrze swą rolę będzie wypełniał jedynie nauczyciel, który planuje i profesjonalnie organizuje swój warsztat pracy oraz nieustannie rozwija i dokształca się. Nadrzędnym zadaniem nauczyciela jest i będzie przygotowanie ucznia do roli aktywnego uczestnika procesu uczenia się. Ważnym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest postrzeganie ucznia jako podmiotu.

 W szkole, którą zamierzam współtworzyć, nauczyciel nie może być tylko wykonawcą realizującym odgórnie opracowany program, ale musi być osobą kreatywną, wspomagającą rozwój każdego dziecka, odpowiednio do jego potrzeb, możliwości, aspiracji. Będę wspierała nauczycieli, którzy doskonalić będą swoje kompetencje, rozumiane szerzej niż wykształcenie czy kwalifikacje. Będę motywowała do wielowymiarowego postrzegania zawodu i roli współczesnego nauczyciela.

Wysokie kompetencje zawodowe, osiągnięcia i sposoby budowania relacji w gronie Rady Pedagogicznej działań nauczycieli prezentują typ organizacyjnej „kultury gwiazd”.

Zatem preferowana wizja nauczyciela w PSP w Mazowszanach to pedagog:

 • specjalistycznie, przedmiotowo wykwalifikowany;
 • doskonalący się systematycznie;
 • otwarty na zmiany;
 • chętny i zaangażowany w pozalekcyjną pracę z uczniami – animujący sytuacje dydaktyczne z radością i otwartością na potrzeby dzieci;
 • wykorzystujący pasje i zainteresowania do podwyższania samooceny uczniów;
 • czerpiący zawodową satysfakcję z bycia przewodnikiem i autorytetem;
 • komunikujący się z uczniami językowo i pozawerbalnie bez przemocy;
 • samodzielnie i skutecznie rozwiązujący szkolne problemy;
 • efektywnie współpracujący z uczniami, rodzicami i środowiskiem.

 

 • WARUNKI

Przez kilka minionych lat udało się dokonać bardzo wiele. Przeobrażeniom uległy zarówno pomieszczenia szkolne, jak i otoczenie. Wiele sal wyposażonych zostało w nowoczesny sprzęt informatyczny. Tablice multimedialne, rzutniki, laptopy, lub jednostki stacjonarne na wyposażeniu większości pomieszczeń szkolnych pozwalają na wykorzystywanie programów edukacyjnych czy multibooków.

Dzięki wsparciu organu prowadzącego i programu rządowego posiadamy kompleks sportowy „Orlik 2012”, a także plac zabaw „Radosna Szkoła”. Od dwóch lat posiadamy wreszcie nową salę gimnastyczną.

Istotną dla odpowiedniej jakości i dynamiki procesu dydaktycznego jest kadrowa stabilizacja. Zapewnia ona etaty nauczycielom zatrudnionym w PSP w Mazowszanach od lat, prezentującym wysokie kompetencje zawodowe, zaangażowanie i identyfikację ze szkołą.

Organizacja pracy wymaga od nadzoru wysokiej świadomości zadań, a także rzetelności i obowiązkowości w opiece nad dziećmi od wszystkich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

 

DIAGNOZA POTRZEB WSPÓLNOTY SZKOLNEJ

 1. MISJA SZKOŁY

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły wynika z obserwacji i analiz długo – i krótkotrwałych procesów zachodzących w szkole.

Ważne są bowiem indywidualne i zespołowe potrzeby dzieci oraz dorosłych członków szkolnej społeczności. Odpowiednie zaspokajanie potrzeb warunkuje efektywność szeroko rozumianej profilaktyki.

Zdiagnozowane potrzeby umożliwią podmiotowy sposób wyznaczenia rozwojowych celów strategicznych. Potrzeby i sposoby ich zaspokajania dotyczą uczniów, rodziców, nauczycieli i niepedagogicznych pracowników szkoły. Działamy po to, aby:

Nasi uczniowie:

Byli przygotowani do:

 • nauki na wyższym szczeblu życia w społeczeństwie,
 • kreowania otaczającego świata,
 • przezwyciężania barier emocjonalnych,
 • zwiększonej tolerancji dla ludzi różnych kultur, wyznań,
 • bycia wrażliwym ekologicznie i humanitarnie,
 • wykazywania się zaradnością i przedsiębiorczością

Umieli:

 • radzić sobie w trudnych sytuacjach,
 • stosować wiedzę w praktyce,
 • odróżniać dobro od zła.

Realizowali:

 • swoje marzenia, plany,
 • zasady i wartości,
 • swoje możliwości.

Mieli zaspokojone potrzeby:

 • potrzeby indywidualne związane z poczuciem akceptacji, bezpieczeństwa i wartości, podwyższaniem samooceny, potrzebą sensu, twórczości, wspólnoty autorytetów i zaspokajanie przez:
 • indywidualizację pracy podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych,
 • komunikację i mediacje jako nadrzędną metodę pracy z uczniami,
 • stosowanie w procesie oceniania kształtującego,
 • dyspozycyjność zawodową nauczycieli,
 • ofertę różnych zajęć w świetlicy szkolnej,
 • ofertę zajęć ruchowych i sportowych z wykorzystaniem szkolnych obiektów sportowych.
 • potrzeby autonomii i twórczości dziecka zaspokajane przez:
 • dostosowywanie pracy  z  dziećmi  zgodnie  z  ustalonymi  preferencjami poznawczymi, – ofertę zajęć pozalekcyjnych, spotkań z wychowawcami i konsultacji z nauczycielami,
 • prezentację dziecięcych pasji, zainteresowań w szkole oraz umożliwienie uczniom współzawodnictwa w konkursach szkolnych i międzyszkolnych,
 • pracę uczniów metodą projektów edukacyjnych.

Rodzice:

 • byli zadowoleni z wyników nauczania, realizacji zadań szkoły – potrzeba rodziców związana z zapewnieniem swoim dzieciom najlepszego poziomu nauki i opieki (okazywanie empatycznej troski i ścisła współpraca nauczycieli, wychowawców i dyrekcji szkoły z Radą Rodziców i jej Prezydium);
 • wspomagali: pracę dydaktyczno – wychowawczą, dzieci w drodze do dorosłości, szkołę w nowych pomysłach – potrzeby autonomii i wzajemnej zależności (wspomaganie rodziców w precyzowaniu oczekiwań – debata i ewentualne wykorzystanie wolontariatu rodzicielskiego);
 • uczestniczyli w życiu szkoły, wychowaniu i edukacji dzieci – wzbogacające klimat pracy szkoły, szybkie reagowanie na potrzeby rodziców umożliwią zaplanowane i systematyczne spotkania w ramach Prezydium Rady Rodziców.

Nauczyciele:

 • nauczyli uczenia się – potrzeba akceptacji, przyczyniania się do bogacenia życia dzieci, potrzeba osobistej wartości – wspomagająca informacja zwrotna ze strony uczniów, dyrektora, rodziców; motywowanie i nagradzanie nauczycieli przez dyrektora;
 • sprzyjali rozwojowi osobowości ucznia – potrzeba zaufania ze strony rodziców zaspokajana przez spójną, wewnątrzszkolną formułę zintegrowanej pracy problemowej zespołów nauczycielskich z Radą Rodziców lub wyłanianymi spośród jej członków gremiami;
 • rozwijali samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności ucznia – potrzeba pogłębionej świadomości i kompetencji nauczycieli w zakresie: psychologii konfliktów, animacji grupy, autotreningu i rozwijania asertywności uczniów, a także kształtowania umiejętności stosowania w pracy z dziećmi mediacji rówieśniczych;
 • kształcili obywateli Europy XXI wieku.
 • nauczyli ogólnej kultury,
 • rozwijali poczucie solidarności i pomagali sobie nawzajem,
 • szczególnie opiekowali się trudnym uczniem,
 • jak najlepiej przygotowywali uczniów do dalszej nauki,
 • uczyli krytycyzmu wobec negatywnych wzorców proponowanych przez rówieśników i środki masowego przekazu.

Pracownicy niepedagogiczni

 • potrzeba szacunku wyrażonego przez kulturalne zachowania dzieci i dorosłych. Zaspokojenie tej potrzeby może być najpełniejszym wskaźnikiem wychowawczych sukcesów szkoły;
 • potrzeba ważności i sensu pracy oraz identyfikacji z organizacją szkolną – w dużym stopniu zaspokajana przez sprawne działanie procedur współpracy pracowników obsługi z Radą Pedagogiczną, wspierane przez dyrekcję szkoły.

Uczniowie, rodzice, nauczyciele

 • potrzeba uwagi i bycia wysłuchanym zaspokajana przez:
 • doskonalenie procesów komunikacji interpersonalnej,
 • nowelizację Statutu Szkoły i wprowadzenie mediacji szkolnych, jako dodatkowej formy współpracy szkoły z rodzicami,
 • potrzeba bezpieczeństwa, wzajemnej akceptacji i zadowolenia z pracy
 • wykorzystywanie przez wszystkich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych języka Pbp w pracy codziennej z uczniami i w kontaktach z rodzicami.

Dyrektor

 • potrzeba pogodzenia samorealizacji indywidualnych, silnych osobowościowo nauczycieli
 • w realizacji nadrzędnych celów pracy szkoły – zaplanowanie i przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej w celu diagnozy poziomu kultury organizacyjnej szkoły, określenia obszarów wrażliwych i opracowania programu operacyjnego, którego realizacja spełni potrzeby uczestników kultury organizacyjnej PSP w Mazowszanach;
 • potrzeba integralności i szacunku, harmonii, zrozumienia i zaufania
 • zaspokajane być mogą przez inspirującą szczerość ze strony uczniów, nauczycieli i rodziców, a także zwierzchników; szczerość i prawda pozwala czerpać naukę z własnych ograniczeń i wyznacza pożądany kierunek zmiany. W istocie potrzeby członków szkolnej społeczności są bardzo podobne. Środkiem w bogaceniu klimatu i pogłębianiu relacji będzie dostosowanie strategii reagowania i zaspokajania potrzeb oraz wyznaczenie w związku z nimi najważniejszych celów rozwojowych.

 

 1. WIZJA SZKOŁY

Publiczna Szkoła Podstawowa  im. M. Konopnickiej w Mazowszanach:

 • Jest szkołą przyjazną, bezpieczną i promującą zdrowy styl życia.
 • Pielęgnuje i rozwija dziedzictwo kulturowe w regionie.
 • Pamięta o przeszłości.
 • Panuje w niej klimat sprzyjający twórczej pracy uczniów i nauczycieli.
 • Kształtuje ona ucznia szanującego innych, odpowiedzialnego i świadomie podejmującego decyzje w szybko zmieniającej się rzeczywistości.
 • Uczeń chce i potrafi się uczyć.
 • Szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów, rozwija uzdolnienia i zainteresowania wychowanków.
 • W działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka współpracuje z rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym.

Koncepcja pracy szkoły jest modyfikowana, a podstawą do jej modyfikacji jest analiza potrzeb uczniów, potrzeb środowiska oraz zmiany w prawie oświatowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8