ePUAP

tel. 48 377 32 33    


 • DSC_0667

Aktualności

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego – 120 minut (czas wydłużony do 180 minut) – 25 maja 2021
 1. matematyki – 100 minut (czas wydłużony do 150 minut) – 26 maja 2021
 1. języka obcego nowożytnego – 90 minut (czas wydłużony do 135 minut) – 27 maja 2021

Każdego dnia egzamin rozpoczyna się o godzinie 9:00.

 • Na egzamin uczniowie zgłaszają się w strojach galowych i z legitymacją szkolną.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Na egzamin należy przynieść własny słownik – w przypadku cudzoziemców.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę
  z wodą, którą stawiamy na podłodze, przy nodze stolika.
 • Każdego dnia egzaminu uczniowie będą wykonywać polecenia członków zespołów nadzorujących:
 • przed wejściem członek komisji nadzorującej wylosuje dla ucznia numer stolika przy którym będzie pracował;
 • w sali egzaminacyjnej zdający będzie kodować arkusze egzaminacyjne, sprawdzaćkompletność arkuszy egzaminacyjnych, rozpoczynać pracę z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela, zgłaszać konieczność skorzystania z toalety;
 • oddawać arkusz egzaminacyjny po zakończeniu pracy; zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem);
 • uczniowie, którzy przenoszą odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi mają dodatkowe 5 minut po zakończeniu egzaminu na sprawdzenie poprawności przeniesień.
 • Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali.
 • Uczniowie muszą pamiętać o konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.
 • Po otrzymaniu wyników egzaminu uczniowie mają możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej po wypełnieniu i przesłaniu do OKE w Gdańsku „Wniosku o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej” – załącznik 16a .
 • Wyniki egzaminu ósmoklasistów zostaną udostępnione w ZIU (SIOEO) dnia 2 lipca 2021r., natomiast zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu uczniowie otrzymają 9 lipca

W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ:

 1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Przedmioty potrzebne, to: ważna legitymacja szkolna, 2-3 długopisy z czarnym wkładem, w dniu egzaminu z matematyki linijka.
 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 1. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 2. wychodzi do toalety
 3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Ponadto:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
 5. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

            Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust  i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu, czyli  do 18 maja 2021r.

Z poważaniem

Małgorzata Trelka-
dyrektor PSP w Mazowszanach