ePUAP

tel. 48 377 32 33    


 • DSC_0667

Aktualności

Na podstawie wystąpienia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty informuję, że:
 • zawiesza się prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej
  i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach w okresie od
  29 marca 2021r. do 11 kwietnia 2021 r.,

 • w okresie czasowego zawieszenia zajęć zadania oddziału przedszkolnego
  w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość, tzn. poprzez wysyłanie materiałów edukacyjnych za pomocą poczty elektronicznej w MS Office oraz dziennika elektronicznego Librus. W tym okresie, dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas
  I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła będzie organizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców, złożony bezpośrednio do wychowawcy lub dyrektora szkoły,
 • nauczanie w klasach I- VIII prowadzone będzie jak dotychczas w formie zdalnej,
 • dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego
  lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia
  lub- ma taką możliwość- ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające naukę zdalną
  w domu,
 • szkoła nadal może organizować uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne/testy sprawdzające w małych grupach.

Z poważaniem

Małgorzata Trelka

Dyrektor PSP w Mazowszanach